Vážení spoluobčané, přátelé,

dovolte mi v tomto čísle nejenom komentovat aktuální dění v naší obci, ale zhodnotit činnost za poslední 4 roky. Musím začít nepříjemným tématem, a to jsou padající stromy v části Telnice. Vím, že tento problém není žádnou novinkou. Padající stromy a následný sjezd ze svahu dolů do rodinných domů je problém, který snad již zná bohužel každý obyvatel obce. Nyní se ale situace začíná vlivem velikých výkyvů počasí velmi zhoršovat a počet stromů neúměrně zvyšovat. Vedení obce v současné době intenzivně jedná především s Lesy ČR na dalším postupu. Společně panuje stejný názor na řešení současné situace, ale musíme přesvědčit další orgány životního prostředí, že naše varianta řešení je ta správná. Nyní alespoň nějaké aktuální dobré zprávy. Jsem rád, že se daří plnit stavební projekty. Myslím tím rekonstrukci bytového domu Varvažov 56, nové autobusové zastávky nebo nová plastová okna do kulturního domu. Dalším projektem, který v současné době je na dobré cestě, je rekonstrukce nové radnice, resp. knedlíkárny. V současné době máme vybraného dodavatele stavby a po odsouhlasení zastupitelstvem obce je možné zahájit opravu knedlíkárny na obecní úřad.
Nyní bych přistoupil k hodnocení volebního období 2014 – 2018. V prvé řadě bych rád porovnal několik ekonomických ukazatelů.  Na prvním místě musí být rozpočet obce a stav běžného účtu.
Výsledky hospodaření mají narůstající tendenci, a to i za situace, kdy si obec vzala v roce 2014 úvěr ve výši 2 820 000,- Kč a splácíme 960 000,- Kč/rok splátku, jsme schopni investovat záměry obce jako je zateplení bytových domů, rekonstrukce památek, oprava a modernizace dětských hřišť, workoutové hřiště, nové autobusové zastávky. Jen v roce 2016 jsme do občanské vybavenosti investovali 992 455,- Kč a to nejen z obecních prostředků, ale zejména ze získaných dotací.
K rekonstrukcím bytových domů bych se velmi rád ještě vrátil, jelikož v 2015 díky úvěru se podařilo zateplit 3 bytové domy, a to Varvažov 92, Varvažov 87 a Telnice 11. V roce 2017 přišel na řadu Varvažov 60 a v letošním roce následoval Varvažov 56. Myslím, že v tomto trendu by obec měla i nadále pokračovat a snažit se „zrekonstruovat“ všechny naše budovy. Schválně píši budovy, jelikož po bytových domech, nebo během oprav bytových domů by obec měla také investovat do našich penzionů. Bytový fond nepotřebuje jen rekonstrukci tzv. pláště budov, ale musíme investovat i do oprav samotných bytů, a to především nové elektroinstalace, nové topení či modernizace koupelen. V roce 2015 obec takto proinvestovala 652 878,- a v letech 2016, 2017 necelých 400 000,-.
Ke každé obci patří kulturní a společenský život. Telnice není výjimkou. Nejen, že tradiční akce jako jsou Dětský den, Mikulášská, Uhelný muž, obecní ples nezapadly v zapomnění, ale vznikly akce nové, které již tu tradici začínají také mít. Musím zde uvést například Masopust, Velikonoční dílničky, Vánoční dílničky a Telnické kecky. Jsem rád, že tyto nové akce si našly své příznivce. Trochu mě mrzí, že zanikla Neckyáda na Oprámu, kterou považuji také za dobrý nápad a je věčná škoda, že se již nepořádá.
Samostatnou kapitolou, kde se předem omlouvám za název, je kostel (kaple Sv. Josefa). Kostelu se podařilo vrátit život. Z nevyužitých prostor se pomalu stává prostor pro setkávání lidí, prostor pro pořádání koncertů. Díky Telnickému okrašlovacímu spolku se zde daří pořádat nejenom vánoční koncerty, ale i koncert na Noc kostelů. Doufám, že budeme mít možnost, minimálně stejným tempem, pokračovat v obnově této dominanty naší obce.
Dalším místem pro setkávání lidí doufám vznikne na vlakovém nádraží. Mrzí mě, že do dnešní doby není vyřízena naše žádost převzít nádraží do majetku obce od Správy železniční a dopravní cesty, kterou jsme podali již v roce 2015. Naštěstí jsme se s krajským vedením SŽDC byli schopni domluvit na „prozatimním“ pronájmu nebytových prostor na dobu neurčitou a mohla zde vzniknout bezbariérová knihovna a místo bývalé knihovny obec mohla vybudovat další byt v tzv. domě s chráněným bydlením.
Nedílnou součástí práce úřadu je i administrativa, která bohužel stále narůstá. Obec se samozřejmě musí vzrůstajícím potřebným dokumentům přizpůsobit a tzv. zavést. V roce 2015 zastupitelstvo obce schválilo Strategický rozvojový plán obce Telnice do roku 2030, který definuje, jaké jsou potřeby a cíle obce a do jakého odvětví by měla investovat. V roce 2013 byla schválena 4. změna územního plánu s předpokladem, že na pár let máme platný územní plán. Bohužel nová legislativa stanoví mít úplně nový územní plán do roku 2020, proto obec v roce 2016 přistoupila k rozhodnutí zahájit práce na novém územním plánu. Dalším dokumentem, který obec dle zákona musí vlastnit je Pasport komunikací a Pasport veřejného osvětlení. Oba tyto dokumenty od roku 2017 máme schváleny.
Myslím, že bych mohl ještě vyjmenovávat další a další činnosti, které nás v období 2014 - 2018 provázely. Rád bych ale také napsal některé neúspěchy. Mrzí mě, že do dnešní doby jsme neobdrželi dotaci na multifunkční hřiště, i když žádost jsme podávali, jak koncem roku 2017, tak i 2016 a 2015. Dalším velkým problémem se stále jeví nová výstavba, kdy jsme vyřešili problém s vodou a hned se vyskytl problém s ČOV, resp. s kanalizací. To jsou hlavní 2 „resty“, které mě mrzí, že jsme nebyli schopni dotáhnout tzv. do konce.
Na závěr mi již dovolte poděkovat především vám, občanům, za důvěru, kterou jste mi v roce 2014 dali, za spolupráci s většinou z vás. Nikdy na koho jsem se obrátil s prosbou, jsem nebyl odmítnut. Dále bych rád poděkoval všem ostatním 10 zastupitelům obce za jejich práci, a to i občas při velmi dlouhých jednání zastupitelstva. Naposled se sluší poděkovat všem zaměstnancům obce. Myslím tím, nejenom stávající zaměstnance obce, ale i ty, s kterými jsem měl tu čest při mém působení na radnici přijít do styku. Váš starosta ing. Jan Doubrava

Rok Schválený rozpočet
2014 9 194 000,-
2015 10 886 000,- (+2 820 000,- úvěr)
2016 11 861 000,-
2017 13 669 000,-
2018 17 260 000,-
Rok Finance – stav běžného účtu k 31.12.
2014 2 296 986,-
2015 4 751 631,-
2016 4 596 240,-
2017 4 523 730,-
2018 4 083 232,- (stav k 31.08.2018)